top of page

VARFÖR HÅLLBARHET?

Hållbarhet är en av de mest utmärkande globala megatrenderna. När vi pratar hållbarhet pratar vi inte längre ”bara” miljö och klimat. Hållbar ekonomi, hållbart arbetsliv och CSR (corporate social responsibility) är begrepp som blir alltmer centrala både i företags affärsidéer och koncept men också alltmer avgörande för kunders val av leverantör, oavsett bransch. 
Hållbarhet berör alla. Inget företag kan helt svära sig fri från att man har en del i att bidra till en hållbar framtid och i förlängningen kommer ingen att kunna på ett trovärdigt sätt att kunna stå utan en tydlig strategi för sitt hållbarhetsarbete.
”Varför hållbarhet?” är fel fråga. Frågan som vi ställde oss är;
”Varför finns inget nischat hållbart välfärdsalternativ”  

Vad betyder hållbar personlig assistans? Vi har valt att anta sju ansvarsprinciper (enligt ISO 26000) och fem hållbarhetsprinciper som ska ligga till grund för hur vi bedriver vår verksamhet. 

Sami o Monika.jpg

Våra ansvarsprinciper

 • Ansvar

Vi tar ansvar för LSS-reformen och de som omfattas eller bör omfattas av den. Vi gör det genom att ta en framskjuten roll i opinionsbildningen kring en human och hållbar LSS-reform och att driva frågan med våra kunders bästa för ögonen. 

 • Transparens

Vi är transparenta och ärliga i alla delar som rimligen kan avkrävas oss. Vi gör det genom att genomgå Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration, Assistanskolls transparensindex, uppfylla Vårdföretagarnas krav på ”Transparent redovisning” på vår hemsida samt erbjuda våra kunder löpande ekonomisk rapportering i de fall så önskas. 

 • Etiskt uppträdande

Vi agerar i linje med gällande lagstiftning och förordningar. Vi verkar inte i tveksamma ”gråzoner” utan lägger stor vikt vid att varje del av vår verksamhet ska tåla en utomstående och kritisk granskning. 

 • Respekt för intressenternas intressen

Detta är principiellt redan lagstiftat kring genom skrivning i LSS förarbeten om den enskildes rätt till inflytande. Vi respekterar och tillvaratar vår kunds intressen efter bästa förmåga.   

 • Respekt för rättsstatens principer

Vi agerar inte bara i enlighet med rättsstatens principer, vi agerar också för våra kunders intressen i förhållande till lagstiftningen och de rättigheter som de enligt lag har. 

 • Respekt för internationella uppförandenormer

Vi verkar aktivt för att förebygga diskriminering, sexuella trakasserier och arbetar för goda arbetsmiljöer för våra anställda. 

 • Respekt för de mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna är centrala i vår verksamhet, inte minst de som redogörs för i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bild1.png

Våra hållbarhetsprinciper

 • Åtagande om att förebygga och minska miljöpåverkan

Vi har en medvetenhet om de små sakerna i den dagliga driften, såsom att minska utskrifter, om möjligt köra elbil/hybrid, policy om att välja tåg framför bil/flyg om tidsspillan är försvarlig, ej använda engångsartiklar i plast etc. 

 • Åtagande om att bidra positivt till samhället

Förutom att genom vår affärsverksamhet, både avseende personlig assistans och arbetsträning, bidra till att ge människor möjlighet att bryta ett utanförskap så har vi interna policies om hållbar sponsring, nischa marknadsaktiviteter mot CSR-initiativ och överlag försöka verka som en god samhällsaktör. 

 • Åtagande om att överensstämmelse med relevanta lagkrav

Vi agerar som företag för en personlig assistans som harmonierar med lagkrav, samtidigt som vi tillvaratar våra kunder öagstadgade rättigheter.

 • Åtagande om att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda

Att i vårt utvecklingsarbete lägga tid på att hitta hållbara alternativ, ställa krav på leverantörer och alltid utvärdera om att vår organisation kan utvecklas vidare på området.  

 • Försäkran om att policyn kommer att implementeras och kommuniceras

Följs framförallt genom att upprätta en årlig hållarhetsrapport. 

bottom of page