top of page

Förverkliga huvudmannaskapsutredningens förslag!

Den fråga om förstatligande av huvudmannaskapet för personlig assistans har


länge diskuterats och väckt frustration hos många inom funktionsrättsrörelsen. Genom att överföra ansvaret från kommunerna till staten, som huvudmannaskapsutredningen föreslår med start 1 januari 2026, kan den enskilde funktionsnedsatte gynnas på flera sätt.


En av de främsta fördelarna med förstatligat huvudmannaskap är att det kan bidra till ökad trygghet och stabilitet i tillhandahållandet av personlig assistans. Genom att staten tar över ansvaret undanröjs riskerna med kommunernas begränsade resurser och ekonomiska påverkan på beslutsfattandet. Detta innebär att assistansen inte längre är beroende av kommunens budget, vilket säkerställer att personens behov och rättigheter sätts i främsta rummet. Med ett förstatligat huvudmannaskap kan den enskilde känna större trygghet i att assistansen inte kommer att påverkas av kommunala ekonomiska svängningar eller politiska förändringar. Detta skapar en stabil grund för att planera och leva det liv man önskar, utan rädsla för plötsliga nedskärningar eller osäkerhet om assistansens omfattning.


En annan betydande fördel med förstatligat huvudmannaskap är att det kan bidra till en mer likvärdig tillgång till personlig assistans oavsett var man bor. Idag kan det skilja sig åt hur olika kommuner fattar beslut om assistans, vilket kan leda till att vissa funktionsnedsatta hamnar i en situation där de inte får det stöd de behöver. Med ett förstatligat system skulle förutsättningarna för en enhetlig bedömning av behov och rättigheter stärkas, även om behovsbedömningen även fortsättningsvis är en utmaning.


Förstatligat huvudmannaskap skulle möjliggöra en ökad rörlighet för den enskilde. Idag kan det vara svårt att byta kommun och fortfarande få tillgång till nödvändig assistans. Genom att skapa en enhetlig statlig assistansersättning kan den enskilde flytta och leva sitt liv på sina egna villkor, oavsett var i landet man väljer att bo, arbeta eller studera, helt i linje med lagens intention om ”’rätt att leva som andra”.

Vidare skulle det innebära en mer effektiv och rättssäker process för bedömning och tilldelning av personlig assistans. Idag kan och kommer olika kommuner och Försäkringskassan komma fram till olika slutsatser om assistansbehov, vilket leder till kostsamma och tidskrävande processer i domstol. Genom att staten ansvarar för bedömningarna kan man minska administrativa kostnader och undvika osäkerhet för den enskilde.


Förstatligat huvudmannaskap för personlig assistans erbjuder alltså en rad fördelar för den enskilde. Genom att förverkliga huvudmannaskapsutredningens förslag kan vi ge människor med funktionsnedsättningar möjligheten att leva sina liv på sina egna villkor och säkerställa deras grundläggande rättigheter.


Daniel Lindkvist,

styrelseordförande MR assistans


35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page